med-oncologia

 

Тиражът на учебника по Медицинска онкология е изчерпан!

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Предговор…………………………………………………………………………………………..11
2. Епидемиология на злокачествените заболявания
в България – доц. д-р Здравка Валерианова, дм…………………………………13
3. Основни биологични характеристики на
малигнените клетки – проф. д-р Румен Балански, дмн……………………..23
4. Принципи на хирургичното лечение при
злокачествени заболявания – доц. д-р Иван Гаврилов, дм……………….83
5. Основни принципи на лъчелечението –
доц. д-р Веселина Първанова, дм, Нели Нешева,
д-р Елена Петкова, дм……………………………………………………………………….91
6. Принципи на лекарственото лечение на
злокачествените тумори. Видове противотуморни
лекарствени средства, механизъм на действие, приложение –
д-р Елисавета Кръстева……………………………………………………………………..125
7. Принципи на клиничните проучвания на нови лекарствени
продукти – д-р Цвета Миленкова………………………………………………………171
8. Токсичност на системната лекарствена терапия
8.1. Фебрилна неутропения – д-р Спартак Вълев…………………………….189
8.2. Анемия при онкологично болни – д-р Спартак Вълев………………205
8.3. Кожна и лигавична токсичност, кожни придатъци –
д-р Спартак Вълев………………………………………………………………………………221
8.4. Екстравазати от цитотоксични лекарствени продукти –
д-р Спартак Вълев……………………………………………………………………………….237
8.5. Реакции на свръхчувствителност – д-р Спартак Вълев…………….247
8.6. Невротоксичност – д-р Спартак Вълев………………………………………251
8.7. Кардиотоксичност на противотуморната лекарствена
терапия – доц. д-р Константа Тимчева, дм………………………………………257
8.8. Белодробна токсичност, индуцирана от противотуморно
лекарствено лечение – доц. д-р Константа Тимчева, дм………………….265
8.9. Гастроинтестинална токсичност.
Антиеметици – доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………..275
8.10. Хепатотоксичност – д-р Надежда Митева………………………………287
8.11. Нефротоксичност – д-р Надежда Митева……………………………….293
8.12. Инфекциозни усложнения – д-р Надежда Митева…………………301
8.13. Тератогенен ефект на цитостатиците –
д-р Надежда Митева………………………………………………………………………….309
6
МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
8.14. Бременност и химиотерапия –
доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………………………….315
8.15. Паранеопластични синдроми – д-р Надежда Митева…………….325
8.16. Отпадналост, свързана с рак – д-р Спартак Вълев…………………..329
9. Системно лекарствено лечение на злокачествените
новообразувания на главата и шията –
доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………………………….335
10. Злокачествени тумори на щитовидната жлеза –
д-р Маргарита Таушанова………………………………………………………………..347
11. Системно лекарствено лечение на злокачествени
новообразувания на белия дроб, плеврата и медиастинума
11.1. Рак на белия дроб – епидемиология, рискови фактори,
биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм –
д-р Данаил Дамянов……………………………………………………………………………359
11.2. Малигнен мезотелиом –
доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………………………….395
11.3. Тимом и тимокарцином –
доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………………………….405
12. Системно лекарствено лечение на болни с рак на
млечната жлеза – доц. д-р Константа Тимчева, дм………………………411
13. Системно лекарствено лечение на злокачествените
тумори на гастро-интестиналния тракт
13.1. Рак на хранопровода – д-р Виолетка Маринова………………………473
13.2. Рак на стомаха – д-р Виолетка Маринова…………………………………485
13.3. Рак на панкреаса – д-р Виолетка Маринова…………………………….497
13.4. Гастроентеропанкреатични невроендокринни
тумори (ГЕП-НЕТ) – доц. д-р Константа Тимчева, дм…………………..505
13.5. Хепатоцелуларен карцином –
доц. д-р Жасмина Михайлова, дм……………………………………………………….511
13.6. Карцином на жлъчния мехур и жлъчните пътища –
доц. д-р Жасмина Михайлова, дм……………………………………………………….527
13.7. Колоректален карцином –
доц. д-р Жасмина Михайлова, дм……………………………………………………….537
13.8. Клиника, стадиране и лечение на болните с анален
карцином – доц. д-р Жасмина Михайлова, дм………………………………….595
14. Системно лекарствено лечение на злокачествените
тумори на генитоуринарния тракт
14.1. Рак на простатата – д-р Мариана Атанасова…………………………..601
14.2. Злокачествени тумори на тестисите –
д-р Светломира Христова………………………………………………………………….619
14.3. Карцином на бъбрека – д-р Маргарита Таушанова…………………639
7
14.4. Карцином на пикочен мехур, уретра и пенис –
доц. д-р Константа Тимчева, дм………………………………………………………..655
15. Системно лекарствено лечение на злокачествените
тумори на женските гениталии
15.1. Карцином на маточната шийка –
д-р Ирина Трифонова………………………………………………………………………….669
15.2. Карцином и саркоми на маточното тяло –
д-р Ирина Трифонова…………………………………………………………………………681
15.3. Трофобластни тумори – д-р Ирина Трифонова………………………..691
15.4. Злокачествени тумори на вагината –
д-р Ирина Трифонова………………………………………………………………………….697
15.5. Злокачествени тумори на вулвата –
д-р Ирина Трифонова………………………………………………………………………….701
15.6. Овариален карцином –
доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………………………….705
16. Системно лекарствено лечение на злокачествените
мезенхимни тумори – саркоми
16.1. Остеосаркоми – доц. д-р Константа Тимчева, дм…………………..723
16.2. Мекотъканни саркоми –
доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………………………….735
16.3. ГИСТ – доц. д-р Константа Тимчева, дм………………………………..747
17. Системно лекарствено лечение на първични мозъчни
тумори – доц. д-р Константа Тимчева, дм……………………………………..755
18. Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори
с неизвестно първично огнище –
доц. д-р Константа Тимчева, дм………………………………………………………763
19. Злокачествени тумори на кожата.
Кожни малигнени лимфоми. Малигнен меланом.
Кожни саркоми – проф. д-р Екатерина Пейчева, дмн……………….775
20. Системно лекарствено лечение на детски злокачествени
тумори – проф. Д-р Драган Бобев, дмн,
доц. д-р Искра Христозова, дмн………………………………………………………..795
21. Палиативно и поддържащо лекарствено лечение
21.1. Лечение на хроничната онкологична болка –
д-р Мариана Атанасова……………………………………………………………………..823
21.2. Депресия и тревожност при онкологично болни –
д-р Спартак Вълев………………………………………………………………………………843
21.3. Тромбоемболични усложнения при онкологично
болни – доц. д-р Константа Тимчева, дм………………………………………..847
22. Временна неработоспособност при онкологично болни –
доц. д-р Манаси Николов, дм, д-р Николай Добрев……………………………851

 

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
Aвторски колектив:
Д-р Мариана Атанасова
Клиника по химиотерапия – СБАЛО, София
Проф. д-р Румен Балански, дмн
Лаборатория по химична мутагенеза
и канцерогенеза – СБАЛО, София
Проф. Д-р Драган Бобев, дмн
Управител на СБАЛДОХЗ – София
Доц. д-р Здравка Валерианова, дм
Изпълнителен директор – СБАЛО, София
Д-р Спартак Вълев
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
Доц. д-р Иван Гаврилов, дм
Началник на Клиника по гръдна хирургия, СБАЛО – София
Д-р Данаил Дамянов
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
Д-р Николай Добрев
Лекар към ТЕЛК – СБАЛО, София
Д-р Елисавета Кръстева
Лекар в СБАЛОЗ – София град
Д-р Виолетка Маринова
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
Д-р Цвета Миленкова
AstraZeneca R&D Oncology Alderley Park Macclesfield SK10 4TG UK
Д-р Надежда Митева
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
9
Доц. д-р Жасмина Михайлова, дм
Клиника по медицинска онкология, ВМА – София
Нели Нешева
Началник на Лаборатория по дозиметрия и лъчезащита
към Клиника по лъчелечение – СБАЛО, София
Доц. д-р Манаси Николов, дм
Ръководител на сектор Медицинска експертиза – СБАЛО, София
Проф. д-р Екатерина Пейчева, дмн
Началник на Клиника по онкодерматология, СБАЛО – София
Д-р Елена Петкова, дм
Началник отделение Брахитерапия
към Клиника по лъчелечение – СБАЛО, София
Доц. д-р Веселина Първанова, дм
Началник на Клиника по лъчелечение – СБАЛО, София
Д-р Маргарита Таушанова
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
Доц. д-р Константа Тимчева, дм
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
Д-р Ирина Трифонова
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София
Д-р Светломира Христова
Лекар към ТЕЛК – СБАЛО, София
Доц. д-р Искра Христозова, дмн
Началник на Детско онкологично отделение – СБАЛДОХЗ, София
Доц. д-р Валентина Цекова, дм
Началник на Клиника по химиотерапия –
УМБАЛ „Царица Йоанна”