Българска Асоциация по Медицинска Онкология

Bulgarian Association for Medical Oncology

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Копие: 

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43 НАРОДНО

СЪБРАНИЕ НА РБЪЛГАРИЯ

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

КЪМ 43 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБЪЛГАРИЯ,

Д-Р Д. ДАРИТКОВА

 

ДО

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА РБЪЛГАРИЯ

 

ДО

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ,

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

 

ДО

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ,

ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

                                               С Т А Н О В И Щ Е

 

 Относно: ЗАКРИВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ,

 ОБЯВЕНО В ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

   

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В качеството си на професионална организация, изразяваща интересите на българските онколози, вкл. медицински онколози, и преди всичко отстояваща интересите на пациентите с онкологични заболявания, изразяваме категорично несъгласие с планираното закриване на комплексните онкологични центрове в България.

Основанията за това са следните:

  1. Създадената мрежа от онкологични лечебни заведение в Република България преди повече от 60 години е пример за добра организация на комплексното лечение и проследяване на болните с онкологични заболявания. В това отношение страната ни превъзхожда редица високо развити държави в Европа и е повод за гордост за българските онколози.
  2. Става дума за лечение на едни от най-проблемните социално значими заболявания с непрекъснато нарастваща заболеваемост. В тази област провали и недоразумения са недопустими!
  3. Многократно сме подчертавали необходимостта от продължително, дългогодишно проследяване на този контингент болни, тъй като в повечето случаи заболяването е хронично. Тази дейност е не по-малко важна от активното лечение и може да се осъществява само от обучени опитни и знаещи тесни специалисти. Да не забравяме, че с новите методи на лечение преживяемостта на тези болни непрекъснато нараства, съответно необходимостта от дългосрочна грижа – също.
  4. Съществуващите комплексни онкологични центрове разполагат със специалисти за комплексно лечение: хирурзи, лъчетерапевти, медицински онколози, добре обучен среден медицински персонал, специалисти по палиативни грижи. Неясни остават плюсовете от обединяването с многопрофилните болници, където липсват традиции и познания за високо специализираните дейности, свързани с лечението на онкологично болни.
  5. Статутът на двата вида лечебни заведения е различен: комплексните онкологични центрове са общинска собственост, докато МБАЛ – държавна. Обслужваният контингент болни също е различен. Комплесните онкологични центрове са отговорни за лечението и проследяването на болни от няколко съседни области, докато МБАЛ – от една област.
  6. Реализирането на планираните промени неминуемо ще създаде напрежение сред болните с онкологични заболявания. Стресът, несигурността, в които живеят в момента тези ХОРА с въведените лимити в лечебните заведения, е достатъчен.

 

 

Уважаеми г-н Борисов, уважаеми дами и господа,

 

Разчитаме да подходите с разбиране и далновидност към този сериозен проблем.

Не допускайте лични интереси да опорочават добри традиции!

Защото сме убедени, че в тази част от реформата в здравеопазването прозират изцяло лични интереси.

 

 

 

                 21.05.2015                                                       С уважение:

 

                                                                                          Проф. д-р К.Тимчева,

                                                                                          Председател на УС на БАМО