УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ”

ГЛАВА І

СТАТУТ

Чл.1 Сдружение с нестопанска цел “Българска Асоциация по Медицинска Онкология” е самостоятелно юридическо лице, регистрирано и извършващо дейността си по българското право.
Чл. 2 Сдружението е регистрирано за извършване на дейност в частна полза по смисъла на разпоредбата на чл.2 Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.3 В текста на настоящия устав Сдружение с нестопанска цел “Българска Асоциация по Медицинска Онкология” ще бъде наричано на кратко СДРУЖЕНИЕТО.

Г Л А В А І І

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 (1) СДРУЖЕНИЕТО ще носи наименованието “Българска Асоциация по Медицинска Онкология”.
(2) Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр.София
(З) Адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е район “Връбница”, ж.к.”Връбница 2”, блок № 636, вх. А, ап.23.
(4) Наименованието, седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО ще се изписват върху всички документи и издания, изходящи от него;

ГЛАВА IІI

СРОК

Чл.5 Съществуването на СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок.

ГЛАВА IV

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Дейността на СДРУЖЕНИЕТО е насочена към постигането на целите, посочени в настоящия устав.
Чл.7 Целите на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. Извършване и възлагане на извършването на научна и научно-изследователска дейност в областта на медицинската онкология
2. Създаване на условия за прилагане на достиженията на съвременната медицинска онкология в България;
3. Принос към намаляване на ръста на онкологичните заболявания в страната.
4. Спомагане за подобряване на превенцията и ранната диагностика на онкологичните заболявания
5. Подпомагане и повишаване на теоретичната подготовка на
а) специалистите по медицинска онкология,
б)специализиращите медицинска онкология
в) на общо практикуващите лекари
г) на студентите по медицина
6. Повишаване нивото на информираност на българските граждани за причините, водещи до онкологични заболявания
7. Повишаване нивото на информираност на българските граждани за значението на здравословния начин на живот за намаляване на риска от онкологични заболявания
(2) СДРУЖЕНИЕТО ще постига целите си както чрез самостоятелната си дейност, така и чрез взаимодействие с други сдружения със сходен предмет на дейност в страната и чужбина, пациентски организации, Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравепазването, органи на местната и държавната власт.
Чл.8 За постигане на целите си, подробно изброени в чл.7, СДРУЖЕНИЕТО ще извършва следния предмет на дейност:

1. Провеждане на конференции, семинари и научни срещи с водещи онколози, самостоятелно и в колаборация с други научни дружества от страната и чужбина.
2. Оказване на съдействие на висшите учебни заведения, Министрество на здравеопазването и Български лекарски съюз за въвеждане на продължителното медицинско обучение като задължително изискване за поддържане на професионалната квалификация на лекарите
3. Оказване на съдействие на висшите учебни заведения за периодично осъвременяване на Програмата за обучение по Медицинска онкология съобразно изискванията на Европейската програма за обучение по тази специалност.
4. Създаване на програма за обучение на студентите по медицина, съвместно с Клyб Млад онколог по основните теоретични принципи на специалността медицинска онкология
5. Издателска дейност в областта на медицинската онкология.
6. Изготвяне на предложения към Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравепазването и други институции относно правилата за лекарствено лечение на онкологични заболявания, съгласувани с тези на Европейската
организация по медицинска онкология.
7. Учредяване на стипендии и подпомагане на професионалното развитие на лекари-специализанти
8. Възлагане на извършването на научни, здравни, социологически и др. изследвания и проучвания на дружества, извършващи тази дейност
9. Изготвяне на обобщена статистика по административни райони в страната и целеви групи от български граждани за причините, водещи до различните видове онкологични заболявания
10. Внасяне на предложения до съответните държавни органи и институции за извършване на промени в нормативната база, уреждаща дейността на здравните заведения по медицинска онкология с цел подобряване на условията и качеството на работата им.
11. Провеждане на срещи и беседи с пациенти, близки на пациенти и пациентски организации
12. Организиране и провеждане на благотворителни прояви, кампании и инициативи за събиране на средства за постигане на целите на сдружението.
13. Учредяване и управление на целеви дарителски фондове
14. Популяризиране на дейността чрез електронни или печатни медии.
Чл.9 Като средство за постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО ще формира, управлява и изразходва свое имущество, съгласно начините предвидени в настоящия Устав и ще използва професионалните знания и умения на членовете си.

ГЛАВА V
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10. Членове на СДРУЖЕНИЕТО биват:
а) пълноправни членове – лекари, работещи в областта на медицинската онкология
б) асоциирани членове – всички физически лица, които споделят целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО, надлежно регистрирани юридически лица(здравни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ и др.), осъществяващи дейността си в областта на медицинската онкология или юридически лица с нестопанска цел с подобен предмет на дейност и цели. Ако член е юридическо лице, то представляващия го писменно упълномощава представител за участие в работата на СДРУЖЕНИЕТО.
в) почетни членове – физически лица с особени заслуги за развитието на онкологичната наука,
Чл.11 Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Членство се придобива след подаване на молба до Управителния съвет, в която кандидатът за членство посочва желанието си да бъде приет за член, декларира, че приема целите и предмета на дейност на СДРУЖЕНИЕТО и след заплащане на членкия внос в пълен размер или първата вноска от членския внос при
разсрочено плащане ако Управителния съвет е приел решение с такова съдържание.
Чл.12(1) Всеки член има право да избира и да бъде избиран в състава на Управителния съвет и да участва в управлението на СДРУЖЕНИЕТО, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.
(2) Всеки член е длъжен да заплаща членския си внос.
(3) Всеки член е длъжен с действията си да не уронва дорото име на СДРУЖЕНИЕТО и да работи за постигане на целите му.
(4) За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО членът отговаря до размера на определения от Управителния съвет годишен членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.
(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на физическо лице-член, съответно при прекратяване на юридическо лице-член.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В СДРУЖЕНИЕТО

Чл.13(1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1. с молба до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО от члена, който желае да прекрати членството си;
2. със смъртта или поставянето под запрещение на член-физическо лице;
3. с прекратяването на юридическото лице -член на СДРУЖЕНИЕТО;
4. с изключването по решение на Общото събрание;
(2) Решението за изключване на член по чл.13, ал.1, т.4 се взема от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с имиджа, целите и идеите на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Решението по чл.13, ал.1, т.4 се взема с квалифицирано мнозинство 3/4 от всички
членове на СДРУЖЕНИЕТО.

ГЛАВА VІ

ИМУЩЕСТВО, РЕД ЗА НАБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

Чл.14 Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от годишен членски внос на членовете, приходи, получени дарения, от правата на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, пари, вземания, права върху нематериални блага и др., придобити или получени от СДРУЖЕНИЕТО във връзка с дейността му.
Чл.15 Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира от:
т.1 членски внос на членовете на СДРУЖЕНИЕТО, определен по размер, срок и начин на плащане от Управителния съвет,
т.2 дарения от български или чуждестранни физически или юридически лица
т.3 завещания от български или чуждестранни физически или юридически лица
т.4 управление на дарени недвижими имоти, движими вещи или парични суми
Чл.16(1) В полза на СДРУЖЕНИЕТО могат да се правят дарения и завещания безусловно и под условие.
(2) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да
бъдат учредени награди, стипендии, специализиран финансов или дарителски фонд и други, той може да поиска наградата, стипендията или фонда да носи неговото име или друго избрано от него наименование;
Чл.17 Предмет на дарение или завещание в полза на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, права върху нематериални блага и др.
Чл.18 СДРУЖЕНИЕТО има право да откаже да приеме дарение или завещание, направено под условие, което е неприемливо за идеите, целите и предмета на дейност на СДРУЖЕНИЕТО според Управителния съвет.
Чл.19 Всяко дарение и завещание се вписва в специална книга за даренията и завещанията, която се води от Председателя на Управителния съвет и се съхранява от него или от изрично упълномощеното от него лице.
Чл.20 Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се използва за постигане на целите му, съгласно настоящият Устав.
Чл.21 За осъществяване на своята дейност и за постигане на своите цели, за съхраняване и увеличаване.на имуществото си СДРУЖЕНИЕТО може да придобива и отчуждава движими вещи и недвижими имоти, вещни права, права върху интелектуална собственост, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения, ценни книжа, като поема и съответните задължения;
Чл.22 Разпореждането с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се извършва от Управителния съвет, в съответствие с решенията на Общото събрание и в съответствие с разпоредбите на този Устав;
Чл.23 Финансовата година на СДРУЖЕНИЕТО съвпада със счетоводната година, съгласно Закона за счетоводството.
Чл.24 Първата финансова година е тази, в която СДРУЖЕНИЕТО е вписана в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Софийски градски съд и е в рамките на календарната година.

ГЛАВА VІІ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.25 Органите на управление на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Общото събрание на членовете
2. Управителен съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.26 Общото събрание е върховен орган на управление на СДРУЖЕНИЕТО. В състава му влизат всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.27 Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО има следните правомощия:
т.1. изменя и допълва Устава
т.2. приема други вътрешни устройствени актове
т.3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет
т.4. взема решение за откриване и закриване на клонове на СДРУЖЕНИЕТО
т.5. взема решение за участие на СДРУЖЕНИЕТО в други организации;
т.6 взема решение за изключване на член на СДРУЖЕНИЕТО
т.7. взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО
т.8. приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО
т.9. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО
т.10. приема отчета за дейността на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО
т.11. взема решения за целите и начина на разходване на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО
т.12. отменя решения на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО
Чл.28 (1) Правата по чл.27, т. 1, 3, 6, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.29 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива най-малко веднъж годишно – на адреса на управление или на друго подходящо място в гр.София.
(2) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. Ако в този случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощеното от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото за провеждането на общото събрание, дневния ред и по чия инициатива то се свиква.
(3) Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел писмена поканата за свикване на Общото събрание се изпраща на всеки член по пощата или на посочен от него адрес, мейл или факс и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко един месец
преди насрочения ден.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.30 Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.31 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Физическите лица членове на СДРУЖЕНИЕТО гласуват лично или чрез изрично писмено упълномощен от тях друг член на СДРУЖЕНИЕТО. Юридическите лица членове на СДРУЖЕНИЕТО участват в работата на Общото събрание и гласуват чрез изрично писмено упълномощен представител
от представляващия съответното юридическо лице.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
3. свързани с него юридически или физически лица
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.32(1) Решенията на заседанията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл.23, т. 1, 3, 6, 7, 9 и 10 се вземат с квалифицирано мнозинство 3/4 от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.33(1) Управителният съвет се състои от …………… физически или юридически лица – членове на СДРУЖЕНИЕТО. Юридически лица, избрани за членове на Управителния съвет, могат да посочват за свои представители в работата на Съвета и лица, които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО. Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав Председател.
Чл.34 Управителния съвет има следните правомощия:
т.1. представлява СДРУЖЕНИЕТО и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
т.2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
т.3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване на решенията на Общото събрание, Устава и българското законодателство;
т.4. подготвя и внася за одобрение в Общото събрание проект за бюджет на СДРУЖЕНИЕТО
т.5. подготвя и внася за одобрение в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО
т.6. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това
т.7. определя адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО
т.8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган
Чл.35 Управителния съвет може да овласти Председателя, който самостоятелно или заедно с друг член на Съвета да представлява СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.36 Управителния съвет избира Заместник председател и Секретар на СДРУЖЕНИЕТО измежду членовете си.
Чл.37 Секретарят на СДРУЖЕНИЕТО
т.1 Координира дейността на СДРУЖЕНИЕТО по изпълнение на решенията на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
т.2 Организира изпълнението на бюджета.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.38 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седемдневен срок от постъпване на искането, то заседанието може да бъд свикано от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от него Заместник-председател(при по-вече от един заместник-председател) на Управителния съвет.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) За присъстващо се приема и лице, с което има двустранна телефонна, скайп или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения по дневния ред на заседанието. Мненията и гласуването по този начин се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно организацията на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, начина на разпореждането с имуществото и начина на извършване на ликвидацията на СДРУЖЕНИЕТО – с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета.
Чл.39 (1) При разрешаване на определени задачи Управителния съвет може да формира временни или постояннодействащи комисии от членове на СДРУЖЕНИЕТО .
(2) При разрешаване на определени задачи Управителния съвет може да ползва услугит на външни експерти, които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.40 СДРУЖЕНИЕТО се представлява от всички членове на Управителния съвет само заедно или от Председателя на Управителния съвет самостоятелно. Начина на представителство се определя с решение от Управителния съвет.
Чл.41. При отсъствие на Председателя неговите функции се изпълняват от Заместник- председателя или от Секретаря на СДРУЖЕНИЕТО, в зависимост от това кого Председателя изрично и писмено е упълномощил.

ГЛАВА VІІІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.42 СДРУЖЕНИЕТО може да бъде прекратено при:

1. Решение на Общото събрание, взето с необходимия за това кворум, съгласно настоящия Устав.
2. Решение на съда по регистрацията, когато целите на СДРУЖЕНИЕТО са станали непостижими.

ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.43(1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или изрично упълномощено от него лице, съгласно чл.14 и сл. от Закона за лицата с нестопанска цел.
Чл.44 (1) Останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите ще бъде разпределено поравно между членовете на СДРУЖЕНИЕТО, регистрирани като такива към датата на разпределението.
Чл.45 След разпределяне на имуществото Управителния съвет или изрично упълномощено от него лице е длъжен да поиска заличаване на СДРУЖЕНИЕТО от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд.

ГЛАВА ІХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46 СДРУЖЕНИЕТО има свои печат и лого, които да бъдат поставяни на всички писмени материали, изходящи от СДРУЖЕНИЕТО и почетен знак, с които отличава своите заслужили членове и специалисти с доказан принос за утвърждаване на идеите на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.47 За неуредените изрично в този Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящия Устав, приет на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ”, проведено на 30 август 2012 г. в гр.София, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един
вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд и един за съхранение в архива на СДРУЖЕНИЕТО.

УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ”